Тапшырыкчы
Объектинин багыты
Дүкѳн
Долбоордун сүрөттөлүшү
Дата 01.02.2021
Объектинин аталышы жана дареги Ахунбаев кѳчѳсү  №103/1 үйдѳ жайгашкан 2 кабаттуу дүкѳн
Мѳѳнѳтү Долбоорду иштеп чыгууга мѳѳнѳт 0,5 ай

Даярдоо мѳѳнѳтү 1 ай

Монтаждоо мѳѳнѳтү 1 ай  (карантинди эске алып)

Кошумча Тепкичсиз

Стеновыгонсуз

Салмагына чечилбес опалубка кирет

Өлчөмдөр
  • 22х15 м
  • 1 кабат
  • 660 м2
  • Кабаттын бийиктиги: 1 -кабат 4.400 м; 2 кабат 3.800 м
  • Имараттын бийиктиги 7.800 м.
металлоконструкции

Бишкек Темир

Бишкек Темир - металл конструкцияларын жана металлопрокаттарды берүү боюнча металлопрокаттык завод, аны менен бирге металл каркастуу имараттарды курат жана монтаждайт.